آسایشگاه شبانه روزی پسران

آسایشگاه شبانه روزی پسران

این بخش با شروع به کار مرکز در سال ۷۶ فعالیت خود را جهت کمک به بهبود و نگهداری مددجویان آغازنموده و به تعبیری جزء اولین بخشهای فعال در مجموعه توانبخشی محسوب میگردد.

در این بخش تعداد ۱۷۰ مددجوی عقب مانده ذهنی در دو بخش ایزوله و تربیت پذیر در ۱۰ سالن نگهداری می شوند و تعداد مددیاران و خدمات در شیفتها ۳۶نفربوده که شبانه روزی می باشند و کلیه خدمات بهداشتی و تغذیه ای مددجویان توسط این قشر زحمتکش صورت می گیرد . و البسه اهدایی در این بخشها پس از تفکیک و ضدعفونی شدن مورد استفاده قرار می گیرد.

Back to Top